Samuel E. Yancey (1913-1975) World War II
son of Ethel Gertrude "Gertie" Yancey
grandson of Emmanual Carter Yancey